Beannacht / Blessing
John O’Donohue

On the day when
the weight deadens
on your shoulders
and you stumble,
may the clay dance
to balance you.
And when your eyes
freeze behind the grey window
and the ghost of loss
gets in to you,
may a flock of colours,
indigo, red, green,
and azure blue
come to awaken in you
a meadow of delight.

When the canvas frays
in the currach of thought
and a stain of ocean
blackens beneath you,
may there come across the waters
a path of yellow moonlight
to bring you safely home.

May the nourishment of the earth be yours,
may the clarity of light be yours,
may the fluency of the ocean be yours,
may the protection of the ancestors be yours.
And so may a slow
wind work these words
of love around you,
an invisible cloak
to mind your life.

Beannacht / Požehnáni
John O’Donohue

V ten den,
kdy břimě ztěžkne
na tvých ramenou
a ty zakolísáš,
Kéž ti hlína tančí pod nohama, 
a vyrovná tvůj pád.
A když tvůj pohled zmrzne
za šedivým oknem
a strašák osamění
přijde na tebe,
Kéž záplava barev,
blankytná, rudá, zelená
a azurová jako oceán
svým světlem probudí tě
na palouku rozkoše.

Když plachta rozpadne se
na loďce myšlenky
a mořská hlubina 
zčerná pod tebou,
Kéž ti po hladině 
běží naproti zlatá jitřní zář,
aby ses vrátil domů živ a zdráv.

Kéž ti náleží plodnost země,
Jasné světlo kéž tě provází,
Kéž tě nesou proudy v oceánech
A kéž tě doprovodí ti, 
kdo šli před námi.
Kéž vlídný vánek
z těchto slov
utká neviditelný plášť,
Aby tě chránil na stezkách života.